INFORMAȚII

ORDIN  Nr. 3150/2017 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016 – 2017

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 6 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărâri iGuvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

 ART. I

Anexa nr.1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016 – 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 11 ianuarie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 ART. II

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale, Pavel Năstase, Bucureşti, 31 ianuarie 2017. Nr. 3.150.

 ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.004/2017)

CALENDARUL simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016 – 2017

    13 martie 2017  Limba şi literatura română – probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E) a) (bacalaureat) – probă scrisă – Limba şi literatura română
    14 martie 2017  Limba şi literatura maternă – probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E) b) (bacalaureat) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
    16 martie 2017  Matematică – probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E) c) (bacalaureat) – probă scrisă – Proba obligatorie a
profilului
    17 martie 2017  Simularea probei E) d) (bacalaureat) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
    31 martie 2017  Afişarea rezultatelor