INFORMAȚII

DECIZIA nr.152 din 27.09.2023

Directorul Liceului Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalău, numit prin decizia Inspectoratului Școlar Județean Sălaj nr. 1467 din 20.12.2021

În temeiul:

– Legii Învățământului Preuniversitar nr.198/2023

– Ordinului nr. 6223 din 04.09.2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

– Ordinului nr. 4.183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

-adresa ISJ Sălaj nr.7147/04.09.2023 cu privire la stabilirea numărului de membri în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din județul Sălaj, în anul școlar 2023-2024

– propunerile aprobate în  Consiliului profesoral din data de 11.09.2023

– propunerea consilierului educativ, valabilă până la alegerea reprezentantului elevilor în CA

– propunerile Consiliului reprezentativ al părinților din data de 27.09.2023

                                                        D E C I D E :

Art.1.Se constituie Consiliul de adminstrație al Liceului Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău, pentru anul școlar 2023-2024, cu următoarea componență:

Președinte: prof. CRIȘAN LAURA RUXANDRA- director

Membri: prof. BANTO ESZTER

Prof. Dr. CIUREAN CODIN

Prof. Dr. ARDELEAN CARMEN GEORGETA

Prof. MICLE ANAMARIA

PREDESCU ADINA-reprezentant al Primarului Municipiului Zalău

BERCEAN DAN VASILE-reprezentant Consiliul Local al Municipiului Zalău

TUDUCE IOANA MARIA- reprezentant Consiliul Local al Municipiului Zalău

RUS DANA -reprezentantul părinților

KUGLIS IMOLA – reprezentantul părinților

CÎNDEA CRISTINA – cls. XII F, reprezentantul elevilor

Prof. Duma Camelia – reprezentant sindicat

Prof. dr. Coste Anemona – secretar

Art.2. Atribuțiile persoanelor nominalizate la art.1 sunt prevăzute în Ordinul nr. 6223 din 04.09.2023;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează:

–  director

–  compartiment secretariat

–  persoanele nominalizate la art.1

Art. 4. Prezenta se comunică cu :

  • Compartiment secretariat
  • Persoanele nominalizate la art.1

DIRECTOR,

Prof. CRIȘAN LAURA

DECIZIE_componență CA_2023-2024_final