INFORMAȚII
Anunț concurs pentru post contractual

Conform H.G. 1336/2022 

A.) Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai”, cu sediul în Zalău, strada Crișan nr. 15/A, județul Sălaj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului*: execuţie
 2. Denumirea postului: bucătar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai”
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: M
 4. Scopul principal al postului: asigură pregătirea hranei în cantina școlii
 5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ………

 B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022: 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la (adresa) Localitatea Zalău, Str. Crișan, Nr.15/A compartimentul secretariat, tel. 0260662199, persoana de contact Rad Marioara, email: pedagogic_zalau@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):16.11.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: Medii cu diploma de absolvire a liceului
 2. Perfecționări (specializări): curs de calificare în domeniul – bucătar
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): ………….
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: …………….
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: conform fișei postului
 6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Atestat/Certificat calificare bucătar
 7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..
 8. Vechime NU ESTE CAZUL

D.) DESCRIEREA SARCINILOR/ ATRIBUŢIILOR/ ACTIVITĂŢILOR POSTULUI:

 1. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 1 normă de bază corespunzătoare unei parți din salariul de baza, stabilite la data de…………..:
 1. Participă la întocmirea meniului;
 2. Preia alimentele din magazie, pe baza de fisă zilnică și le folosește integral la prepararea mâncării;
 3. Curăță zarzavatul, îl spală și pregătește în vederea preparării mâncării;
 4. Participa la curățarea vaselor, veselei, instalației, interioarelor, recuperarea ambalajelor și la remedierea deficiențelor semnalate;
 5. Se prezintă la controlul sanitar periodic;
 6. Semnalează orice defecțiune apărută la instalații și, în măsura posibilităților, participă la remedierea acestora;
 7. Participă efectiv la depozitarea legumelor și a altor produse;
 8. Respectă normele de protecția muncii și normele de pază și de stingerea incendiilor;
 9. Participă la pregătirea conservelor pentru iarnă  din legumele si fructele achiziționate pentru cantină;
 10. Servesc porțiile la ghișeu elevilor abonați (mic dejun, prânz, cină);
 11. Colectează zilnic probele de alimente și le etichetează  în vederea păstrării in condițiile legale impuse;
 12. Participă la curățirea și întreținerea frigiderelor destinate pentru păstrarea probelor si a alimentelor;
 13. Respecta cu strictețe instrucțiunile primite din partea medicului școlar;
 14. În perioada vacanțelor participă și efectuează curățenia generală a blocului alimentar și a sălii de mese.
 15. Asigurarea curățeniei și întreținerea prin lucrări specifice a sectorului exterior (prășit, săpat, erbicidat, plantat flori) se realizează, de regulă, în timpul serviciului desfășurat la poartă, în ziua de sâmbătă, respectiv în vacanțele școlare;
 16. Utilizează în mod eficient resursele puse la dispoziție: echipamente, materiale de curățenie si dezinfecție;
 17. Răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unității;
 18. Aduce la cunoștința șefului de compartiment orice disfuncționalități apărute în sectorul respectiv;
 19. Are obligația să poarte echipament de lucru și protecție adecvat și să respecte cu strictețe normele de igiena, protecția muncii și PSI.

În funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obligă  să  îndeplinească și alte sarcini repartizate de conducerea unității, în condițiile legii.

E.) Bibliografie și tematică:

 1. V. BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE BUCĂTAR
 • Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă actualizată cu modificările și completările ulterioare, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
 • Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice – Cap.II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 • ORDIN nr. 976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, de la art.1 la art.5; anexa 1 Norme de ingienă privind producția , prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor: cap.I Norme generale, , Cap. IV Norme privind depozitarea și transportul alimentelor.
 • Hotararea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
 • Legea 53/2003 actualizată – Codul muncii ”Răspunderea disciplinară”- (Art.247-252);
 • Norme de igienă în unitățile de învățământ, O.M. 1955/1995;
 • Fișa postului , personal nedidactic, BUCĂTAR
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru bucătar și responsabilități prevăzute în fișa postului.

F.) Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor : 16.11.2023, ora 16,00 la sediul instituției;
 • selecţia dosarelor: : 20.11.2023, la sediul instituţiei;
 • afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 21.11.2023, ora 9,00.
 • termen contestații selecție dosare: 22.11.2023, ora 9,00 la sediul instituţiei.
 • afișare rezultate la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor: 23.11.2023, ora 9,00.
 • proba practică în data de 24.11.2023, ora 11,00, la sediul instituției;
 •  afişarea rezultatelor de la proba practică: 24.11.2023, ora 13,00;
 • depunerea contestațiilor la proba practică: 24.11.2023, între orele 13,00 -16,00, 27.11.2023, între ore 8,00 -13,00.
 • publicarea rezultatelor contestațiilor pentru proba practică: 27.11.2023, ora 14,00.
 • proba interviu în data de 27.11.2023 , ora 14.00, la sediul instituției. 
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 27.11.2023, ora 16,00.
 • depunerea contestațiilor la proba de interviu: 28.11.2023, între orele 8,00 -16,00.
 • afișarea rezultatelor la contestații pentru proba de interviu: 29.11.2023 ora 10,00.
 • afişarea rezultatelor finale: 29.11.2023 ora 10,30.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 22.11.2023, ora 9,00, la sediul instituţiei, pentru selecția dosarelor, 27.11.2023 ora 14,00 pentru proba practică, 28.11.2023, ora 16,00 pentru proba de interviu.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 23.11.2023, ora 9,00 pentru selecția dosarelor, 27.11.2023 ora 14,00 pentru proba practică, 29.11.2023 ora 10,00 pentru proba de interviu, la sediul instituţiei.

 

PREȘEDINTE COMISIE DE CONCURS,

Director, prof. Crișan Laura

⇒ Anunț post vacant – BUCĂTAR

⇒ ANEXA 2 formular de înscriere