Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4738/20.07.2020

Privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin PROGRAMUL NAŢIONAL „ŞCOALA DE ACASĂ”

⇒OMEC 4738 din 20.07.2020 Programul național Școala de Acasă⇐

Potențialii beneficiari ai programului (cei care se încadrează criteriilor prezentului ordin) sunt rugați să contacteze unitatea de învățământ până în data de 10 august 2020.

⇒Contract de comodat – MODEL⇐

Ne găsiți de LUNI până VINERI între orele 8ºº – 16ºº

Telefon: 0260 662 199

E-mail la adresa: pedagogic_zalau@yahoo.com

 

Actele necesare la înscrierea în clasa a IX-a 2020-2021

Actele necesare pentru înscrierea în clasa a-IX-a an școlar 2020 – 2021:

  • CERERE DE ÎNSCRIERE (secretariatul liceului)
  • COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE
  • COPIE CARTE DE IDENTITATE
  • FOAIE MATRICOLĂ PENTRU CLASELE V – VIII
  • COPIE DIPLOMĂ ABSOLVIRE CLASEI A-VIII-A
  • FIȘA MEDICALĂ (sau copie după fișa medicală)  

Perioada de înscriere:

Conform graficului perioada de depunere a dosarelor este 13.07.2020 – 20.07.2020 (după admiterea computerizată)

Dosarele se preiau între orele: 8ºº – 14ºº

⇒Acte necesare înscriere clasa a IX-a 2020-2021⇐

Rezultate BACALAUREAT 2020

 

Vezi aici ⇓

⇒Lista candidaților ADMIȘI la specializarea învățători educatoare⇐

⇒Lista candidaților RESPINȘI la specializarea învățători educatoare⇐

DOCUMENTE ÎNSCRIERE BACALAUREAT

Documentele necesare înscrierii la examenul de bacalaureat:

⇓Cereri de înscriere BAC 2020

⇓Tabel de înscriere BAC 2020

Documentele se pot trimite pe adresa de mail a școlii: pedagogic_zalau@yahoo.com

CERERI ECHIVALARE COMPETENȚE

⇓CERERE DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎN LIMBI STRĂINE

⇓CERERE DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAŞTERE EUROPEANĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR DIGITALE

ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

Anexa nr. 3 la ordinul MEC  pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare

_______________________________________________________________________________

PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZĂRILE:

ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR, BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST, PEDAGOG ŞCOLAR

La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.

Fișa de aptitudini va conține:

– tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

– media generală a claselor V – VIII la disciplinele : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport ;

– media generală a claselor V-VIII la purtare;

– calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.

Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții legate de completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Națională de Admitere.

Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 2 iunie 2020.

⇓ Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021